ออกแบบ GUI ตามรูปเลยครับ

 

ให้ทำการเปลี่ยน Name ของ Object ต่างๆ ที่ในกรอบ properties ขวามือ ดังนี้

ปุ่ม C ที่Nameเปลี่ยนชื่อเป็น btnCLR
ปุ่ม 7 "---------------" btn_Num_7
ปุ่ม 8 "---------------" btn_Num_8
ปุ่ม 9 "---------------" btn_Num_9
ปุ่ม 4 "---------------" btn_Num_4
ปุ่ม 5 "---------------" btn_Num_5
ปุ่ม 6 "---------------" btn_Num_6
ปุ่ม 1 "---------------" btn_Num_1
ปุ่ม 2 "---------------" btn_Num_2
ปุ่ม 3 "---------------" btn_Num_3
ปุ่ม 0 "---------------" btn_Num_0
ปุ่ม . "dotหรือจุด------" btnNumPeriod
ปุ่ม + "บวก-----------" btn_Operator_Add
ปุ่ม - "ลบ------------" btn_Operator_Subt
ปุ่ม x "คูณ------------" btn_Operator_Multi
ปุ่ม / "หาร------------" btn_Operator_div
ปุ่ม = "เท่ากับ---------" btnCalculate
--------------------------------------------
ปรับแต่ง properties TextBox ..ย้าย Cursor ไปอยู่อีกฟากของช่อง TextBox 
ที่ text Aligh ..ปกติเป็น Right ..ให้เปลี่ยนเป็น Left