ออกแบบ GUI ตามรูปเลยครับ

 

ให้ทำการเปลี่ยน Name ของ Object ต่างๆ ที่ในกรอบ properties ขวามือ ดังนี้

ปุ่ม C ที่Nameเปลี่ยนชื่อเป็น btnCLR
ปุ่ม 7 "---------------" btn_Num_7
ปุ่ม 8 "---------------" btn_Num_8
ปุ่ม 9 "---------------" btn_Num_9
ปุ่ม 4 "---------------" btn_Num_4
ปุ่ม 5 "---------------" btn_Num_5
ปุ่ม 6 "---------------" btn_Num_6
ปุ่ม 1 "---------------" btn_Num_1
ปุ่ม 2 "---------------" btn_Num_2
ปุ่ม 3 "---------------" btn_Num_3
ปุ่ม 0 "---------------" btn_Num_0
ปุ่ม . "dotหรือจุด------" btnNumPeriod
ปุ่ม + "บวก-----------" btn_Operator_Add
ปุ่ม - "ลบ------------" btn_Operator_Subt
ปุ่ม x "คูณ------------" btn_Operator_Multi
ปุ่ม / "หาร------------" btn_Operator_div
ปุ่ม = "เท่ากับ---------" btnCalculate
--------------------------------------------
ปรับแต่ง properties TextBox ..ย้าย Cursor ไปอยู่อีกฟากของช่อง TextBox 
ที่ text Aligh ..ปกติเป็น Right ..ให้เปลี่ยนเป็น Left

ต่อไปก็เป็นขั้นตอนไล่เขียนโค๊ดคำสั่ง ลงบน Object ต่างๆ ดังนี้
-------------------------
ที่ Public Class Form1 ..ต้องประกาศตัวแปรดังนี้ก่อนครับ 
(ถ้าไม่ประกาศตัวแปร หรือ ประกาศผิด ..โปรแกรมจะเกิด Error ไม่สามารถทำงานได้)

รหัส:
Public Class Form1
Inherits System.Windows.Forms.Form
Private Var1 As Double
Private var2 As Double
Private Temp As Double
Private Memory As Double
Private period As Boolean
Private [Operator] As String
Private Status As Boolean
-----------------------------------------------
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปุ่ม7 แล้วเขียนโค๊ดลงไปดังนี้

รหัส:
Private Sub btn_Num_7_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Num_7.Click
If Status = False Then
TextBox1.Text = TextBox1.Text + CStr(7)
Else
TextBox1.Text = 7
Status = False
End If
End Sub
---------------------------------------------------------------------
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปุ่ม8 แล้วเขียนโค๊ดลงไปดังนี้

รหัส:
Private Sub btn_Num_8_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Num_8.Click
If Status = False Then
TextBox1.Text = TextBox1.Text + CStr(8)
Else
TextBox1.Text = 8
Status = False
End If
End Sub
--------------------------------------------------------------------
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปุ่ม9 แล้วเขียนโค๊ดลงไปดังนี้

รหัส:
Private Sub btn_Num_9_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Num_9.Click
If Status = False Then
TextBox1.Text = TextBox1.Text + CStr(9)
Else
TextBox1.Text = 9
Status = False
End If
End Sub
------------------------------------------------------
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปุ่ม4 แล้วเขียนโค๊ดลงไปดังนี้

รหัส:
Private Sub btn_Num_4_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Num_4.Click
If Status = False Then
TextBox1.Text = TextBox1.Text + CStr(4)
Else
TextBox1.Text = 4
Status = False
End If
End Sub
------------------------------------------------
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปุ่ม5 แล้วเขียนโค๊ดลงไปดังนี้

รหัส:
Private Sub btn_Num_5_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Num_5.Click
If Status = False Then
TextBox1.Text = TextBox1.Text + CStr(5)
Else
TextBox1.Text = 5
Status = False
End If
End Sub
------------------------------------------------
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปุ่ม6 แล้วเขียนโค๊ดลงไปดังนี้

รหัส:
Private Sub btn_Num_6_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Num_6.Click
If Status = False Then
TextBox1.Text = TextBox1.Text + CStr(6)
Else
TextBox1.Text = 6
Status = False
End If
End Sub
--------------------------------------------------
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปุ่ม1 แล้วเขียนโค๊ดลงไปดังนี้

รหัส:
Private Sub btn_Num_1_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Num_1.Click
If Status = False Then
TextBox1.Text = TextBox1.Text + CStr(1)
Else
TextBox1.Text = 1
Status = False
End If
End Sub
---------------------------------------------------
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปุ่ม2 แล้วเขียนโค๊ดลงไปดังนี้

รหัส:
Private Sub btn_Num_2_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Num_2.Click
If Status = False Then
TextBox1.Text = TextBox1.Text + CStr(2)
Else
TextBox1.Text = 2
Status = False
End If
End Sub
---------------------------------------------------
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปุ่ม3 แล้วเขียนโค๊ดลงไปดังนี้

รหัส:
Private Sub btn_Num_3_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Num_3.Click
If Status = False Then
TextBox1.Text = TextBox1.Text + CStr(3)
Else
TextBox1.Text = 3
Status = False
End If
End Sub
----------------------------------------------------
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปุ่ม0 แล้วเขียนโค๊ดลงไปดังนี้

รหัส:
Private Sub btn_Num_0_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Num_0.Click
If Status = False Then
TextBox1.Text = TextBox1.Text + CStr(0)
Else
TextBox1.Text = 0
Status = False
End If
End Sub
---------------------------------------------------
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปุ่ม . (dot หรือ จุด) แล้วเขียนโค๊ดลงไปดังนี้

รหัส:
Private Sub btnNumPeriod_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles btnNumPeriod.Click
If Status = False Then
If period = False Then
If TextBox1.Text.Length > 0 Then
TextBox1.Text = TextBox1.Text + "."
Else
TextBox1.Text = "0."
End If
period = True
End If
End If
---------------------------------------------------
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปุ่ม + แล้วเขียนโค๊ดลงไปดังนี้

รหัส:
Private Sub btn_Operator_Add_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Operator_Add.Click
If TextBox1.Text.Length <> 0 Then
If [Operator] = "" Then
Var1 = CDbl(TextBox1.Text)
TextBox1.Text = ""
Else
Calculate()
End If
[Operator] = "Add"
period = False
End If
End Sub
----------------------------------------------------
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปุ่ม - แล้วเขียนโค๊ดลงไปดังนี้

รหัส:
Private Sub btn_Operator_Subt_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Operator_Subt.Click
If TextBox1.Text.Length <> 0 Then
If [Operator] = "" Then
Var1 = CDbl(TextBox1.Text)
TextBox1.Text = ""
Else
Calculate()
End If
[Operator] = "Sub"
period = False
End If
End Sub
-------------------------------------------
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปุ่ม x แล้วเขียนโค๊ดลงไปดังนี้

รหัส:
Private Sub btn_Operator_Multi_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Operator_Multi.Click
If TextBox1.Text.Length <> 0 Then
If [Operator] = "" Then
Var1 = CDbl(TextBox1.Text)
TextBox1.Text = ""
Else
Calculate()
End If
[Operator] = "Mult"
period = False
End If
End Sub
---------------------------------------
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปุ่ม / แล้วเขียนโค๊ดลงไปดังนี้

รหัส:
Private Sub btn_Operator_div_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Operator_div.Click
If TextBox1.Text.Length <> 0 Then
If [Operator] = "" Then
Var1 = CDbl(TextBox1.Text)
TextBox1.Text = ""
Else
Calculate()
End If
[Operator] = "Div"
period = False
End If
End Sub
------------------------------------------
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปุ่ม C แล้วเขียนโค๊ดลงไปดังนี้

รหัส:
Private Sub btnCLR_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles btnCLR.Click
TextBox1.Text = ""
Var1 = 0
var2 = 0
[Operator] = ""
period = False
End Sub
-------------------------------------------
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปุ่ม = แล้วเขียนโค๊ดลงไปดังนี้

รหัส:
Private Sub btnCalculate_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles btnCalculate.Click
If TextBox1.Text.Length <> 0 AndAlso Var1 <> 0 Then
Calculate()
[Operator] = ""
period = False
End If
End Sub
---------------------------------------------
สุดท้ายนี้เป็นโค๊ดสมการแปลผล ขาดไม่ได้เลย 
ถ้าขาดตรงนี้ เครื่องคิดเลขจะไม่สามารถคำนวณได้

รหัส:
Public Sub Calculate()
var2 = CDbl(TextBox1.Text)
If [Operator] = "Add" Then
Var1 = Var1 + var2
ElseIf [Operator] = "Sub" Then
Var1 = Var1 - var2
ElseIf [Operator] = "Mult" Then
Var1 = Var1 * var2
ElseIf [Operator] = "Div" Then  
Var1 = Var1 / var2
ElseIf [Operator] = "Sqrt" Then
Exit Sub
ElseIf [Operator] = "Pow" Then
Var1 = System.Math.Pow(Var1, var2)
ElseIf [Operator] = "Inve" Then
Exit Sub
End If
TextBox1.Text = CStr(Var1)
Status = True
End Sub

---------------------------------------------------------
**เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ..ถ้าไม่มี Error ใดๆ ลองกด F5 ทดสอบดูครับ**
ดาวนโหลด: Source Code: Click here
Size:108.9 KB

เครดิต sak2005

Comment

Comment:

Tweet

เอาตรงๆ หนูงงค่ะ มันผิดด้วย

#22 By (180.180.214.170|180.180.214.170) on 2014-09-16 15:09

Error ตรงนี้ครับไม่รู้แก้ตรงไหน Public Sub
มันบอกหา method ไม่เจอครับ

#21 By top (103.7.57.18|118.174.91.56) on 2012-09-13 20:08

ทำไม่ได้เรยยากมาก เฮ้อ !!

#20 By spayza (103.7.57.18|202.29.241.217) on 2012-08-29 10:57

ยังมีบัคอยู่ครับ ลองกด ตัว เลข เเร้ว กดที่ เครื่องหมาย( + , - , * , / ) 2 ครั้งไม่ได้ (ในกรณีที่กดผิด เเร้วเราเปี่ยนเครื่องหมาย มันจะหลุดบัค) เช่น ปุ่ม + เมื่อเรากดครั้งเเรก มันจะเก็บค่าไว้ตัวแปร var1 เเร้วเคลีย textbox1 เเละเกบค่า Operator เป็น add *ถ้าเรากดตัวเลขอีกครั้ง มันถึงจะไปเรียก sub Calculate * เเต่ถ้ามีการกดเครื่องหมาย 2 รอบ มันจะหลุด บัคหมด
If TextBox1.Text.Length <> 0 Then
If [Operator] = "" Then
Var1 = CDbl(TextBox1.Text)
TextBox1.Text = ""
Else
Calculate()
End If
[Operator] = "Add"
period = False
End If

เเต่ยังไงก้อขอบคุณมากครับ open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile

#19 By her her (103.7.57.18|110.164.179.2) on 2012-07-24 15:15

#18 By พร (103.7.57.18|14.207.214.207) on 2012-06-04 15:45

ทำไม่ได้ง่าๆๆๆๆ

#17 By คนไม่รู้ (110.77.236.175) on 2012-03-14 10:02

ไม่มีตัว operator หา Square root เหรอครับbig smile

#16 By มาถาม (103.1.29.39) on 2012-03-08 13:56

เบื่อตัวเอง เกิดมาโง่ T^Tแค่นี้ก้อทัมไม่ได้

#15 By เด๊กน้อยเรียนคอม (125.26.211.187) on 2012-02-29 17:38

ตอนแรกนึกว่าจะทำไมไ่ด้ละ มาเห็นโค้ด เครื่องคิดเลข ที่นี่แล้วเก็ตเลย

#14 By เครื่องคิดเลข (61.7.176.123) on 2011-11-18 03:54

ที่โปรแกรมยังไม่รู้จัก Calculate เพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่โค้ด Public Sub Calculate()
สามารถใส่ได้ใต้
Public Class Form1
Inherits System.Windows.Forms.Form
Private Var1 As Double
Private var2 As Double
Private Temp As Double
Private Memory As Double
Private period As Boolean
Private [Operator] As String
Private Status As Boolean
แต่อยู่บน
Private Sub btn_Num_7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Num_7.Click
If Status = False Then
TextBox1.Text = TextBox1.Text + CStr(7)
Else
TextBox1.Text = 7
Status = False
End If
End Sub
กึ่งกลางอ่ะคับโค้ดPublic Sub Calculate()

ก็คือ

Public Sub Calculate()
var2 = CDbl(TextBox1.Text)
If [Operator] = \"Add\" Then
Var1 = Var1 + var2
ElseIf [Operator] = \"Sub\" Then
Var1 = Var1 - var2
ElseIf [Operator] = \"Mult\" Then
Var1 = Var1 * var2
ElseIf [Operator] = \"Div\" Then
Var1 = Var1 / var2
ElseIf [Operator] = \"Sqrt\" Then
Exit Sub
ElseIf [Operator] = \"Pow\" Then
Var1 = System.Math.Pow(Var1, var2)
ElseIf [Operator] = \"Inve\" Then
Exit Sub
End If
TextBox1.Text = CStr(Var1)
Status = True
End Sub

#13 By 000 (125.26.56.61) on 2011-09-04 17:00

ขอบคุณหลาย เด้อ ครับbig smile big smile big smile big smile big smile big smile

#12 By บอย (202.28.78.202) on 2011-07-22 21:32

ทำไมมันถึงไม่รู้จัก Calculate

#11 By ืnueng (180.183.56.12) on 2011-07-16 15:26

โปรแกรมของหนู มันบอกว่า ไม่รุ้จัก Calculate ค่ะ

#10 By หนู (180.183.56.12) on 2011-07-16 15:24

ดีดีดี

#9 By YAM (223.205.236.176) on 2010-11-15 12:12

Hot! Hot! Hot!

ขอบคุน นะเจ้าค่ะ! cry

#8 By N.U.K on 2010-08-20 08:56

รับเขียนโปรแกรม Application และ Website (ฐานข้อมูล)

รับออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ Graphic Design ด้วย Illustrator CS, Photoshop CS
รับเขียนโปรแกรม Application และ Website (ฐานข้อมูล) โดยใช้
โปรแกรม ASP,ASP.net, PHP,VB6,VB.net ,joomla ฯลฯ
ฐานข้อมูล Sql Server, Mysql, MS Access
รายงาน Crystal report
- ราคาเริ่มตั้น 1000 บาท ขึ้นไป แล้วแต่ scop ของงาน
- comment โปรแกรมให้ตามความสำคัญ
ข้อตกลง :
1.ตกลงขอบเขตอย่างชัดเจน เพิ่มทีหลังคิดเพิ่มนะจ๊ะ(ถ้าไม่มากก็ไม่เป็นไร)
2.รับงาน 50%(เพื่อให้แน่ใจว่าเราทำงานให้จริง)
3.ชำระ 50%(เพื่อให้แน่ใจว่าให้เราทำงานจริง)
4.รับงานที่เหลือ(ตรวจสอบให้เรียบร้อย ยังไม่ถูกต้อง,Error ตรงไหน แก้ให้เต็มที่ก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไป)
5.ชำระที่เหลือ
6.แก้ไขงานนอกขอบเขตคิดตังค์เพิ่ม (ถ้าไม่มากไม่เป็นไร)
ติดต่อ :
Email : radtanaphon@gmail.com,baiiphaii@gmail.com,info@i-deadesign.com
MSN : radtanapon@hotmail.com
http://www.i-deadesign.com
โทร : 084-3444668, 087-1112159,081-7766574

#7 By PHAII (58.11.47.229) on 2010-08-08 14:54

ผมว่าการเปลี่ยนชื่อ obj
ทำไรงงมากขึ้น

#6 By king (114.128.241.5) on 2010-06-10 21:45

ขอบคุณครับ สำหรับ Code
แต่มีนักเรียนหลายคน Copy จากตรงนี้มาส่งเป็นการบ้าน

#5 By RazgrizIX (61.19.238.200) on 2010-06-07 14:29

สถาบันสอนเขียนโปรแกรมอัฉริยะ
http://www.EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR.COM
สอนเขียนโปรแกรมตัวต่อตัวถึงบ้าน-ที่ทำงานของท่าน

รับสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยรุ่นพี่เกียรตินิยม จากวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ทำงานจริง เห็นผลแน่นอน สอนชัดเจนสนุก สอนได้ทั้งนั้น C/C++ ตั้งแต่เบสิก ไปจนถึงเรื่องลึกๆ ตั้งแต่ ประกาศตัวแปล loop class ไปจนถึง template สามารถสอนให้รู้เรื่องได้ สอนตั้งแต่ data structure ไปจบถึง database เรียนแล้วจะรู้สึกว่าการเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องง่ายๆ สอนสำหรับเรียนเพื่อสอบ หรือ เรียนเพื่องาน ธุรกิจ ลองโทรมา แล้วจะรู้ว่ามันเยี่ยมมาก C#JavaVB มาเลยได้หมด เพราะประสบการณ์แน่น อัลกอปึก math แน่น โทร 085 350 7540

รับสอนดังต่อไปนี้และอื่นๆอีกมากมาย

สอนอนเขียน C#
สอนเขียน Visual Basic 2008

สอนเขียน C Programming

สอนเขียน C++ Programming
สอนเขียน C++ Programming Advance

สอนเขียน Java
สอนเขียน PHP
สอนเขียน javascript

สอนเขียน Ajax + Web framework

Database ด้วย SQL

สอนเขียน PL/SQL

ควบคุม Hardware ด้วย Serial PortParallel Port

สอนเขียน Microcontroller C51ARMPIC

สอนใช้ joomla
สอนการทำ website ด้วยตัวของท่านเองสอนวิชา Data structure
สอนวิชา Algorithm
ทีมติวเตอร์ของเราทุกคนสำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวะกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับเกียรตินิยมทุกคน จึงการันตี ได้ถึงคุณภาพการสอนของเรา
เราสอน โปรแกรมมิ่ง มากมายหลายภาษาตามแต่ความต้องการของท่าน เช่น CC# C++ Java VB.NET PHP Asp.net Jsp รวมถึงการเขียนเวบไซต์ และ เขียนเวบแอพพลิเคชั่นอีกด้วย ฯลฯ
นอกจากนี้เรายังสอน การจัดการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมผ่าน Network การเขียนโปรแกรมบน Linux-Unix OpenGL อีกด้วย

รวมถึง ADVANCE TOPIC ทาง COMPUTER เช่น วิชา Data structure วิชา Algorithm ระบบ Data mining AI ฯลฯ
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการ ที่ปรึกษาทำโปรเจคหรือการช่วยเหลือการทำโปรเจค เรายินดีช่วยเหลือ

เนื่องด้วยเราสอนแบบตัวต่อตัวท่านที่เรียนกับเราจึงสามารถออกแบบการเรียนได้ว่าอยากเรียนเรื่องอะไร ตอนไหน จึงจะเหมาะสมกับตัวท่านเองที่สุด และเราคิดค่าบริการเป็นชั่วโมงในราคากันเอง เราสอนโดยนัดกับท่าน ในเวลาและสถานที่ที่ท่านสะดวก เช่นที่บ้านท่าน หรือ ที่ทำงานของท่าน(เฉพาะในกรุงเทพ) หรือตามห้างสรรพสินค้า ทั่วไป ที่ท่านสะดวกที่สุด โดยเราจะมี computer notebook ให้ท่านลองของจริงกับงานจริงของท่าน ตัวอย่างจริง ทำให้ท่านเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
ใครที่ควรให้เรารับใช้ไปสอน
1 นักเรียน ระดับ ม.ปลาย ที่เรียนเขียนโปรแกรมในห้องไม่รู้เรื่อง หรือ รู้เรื่องแต่ต้อง การเรียนแบบเข้มเพื่อเตรียมตัวสอบ โอลิมปิกวิชาการ
2 นิสิต นักศึกษา ที่เรียนเขียนโปรแกรมในชั้นเรียนไม่รู้เรื่อง หรือต้องการเรียนเสริม วิชา Data structure วิชา Algorithm วิชา Database Design หรือ รู้เรื่องแต่ต้อง การเรียนแบบเข้มเพื่อเตรียมตัวสอบ เพื่อทำเกรด ให้ได้ A
3 นิสิต นักศึกษา ที่เรียนไม่ได้เรียนมาทาง Computer Science Computer Engineering โดยตรงแต่มีใจรักการเขียนโปรแกรม และตั้งใจจะจบออกไปประกอบอาชีพด้านนี้
4 คนทำงาน ที่เรียนไม่ได้เรียนมาทาง Computer Science Computer Engineering โดยตรงแต่มีใจรักการเขียนโปรแกรม และตั้งใจจะประกอบอาชีพด้านนี้เลยต้องการความรู้เพิ่มเติมอย่างรู้จริง เพื่อทำงาน
5 คนทำงาน ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองให้ทันกับการ เปลี่ยนแปลงของโลก และของธุรกิจ จึงอยากเรียนเขียนโปรแกรม เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน ปรับปรุงระบบงาน
6 เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการทำระบบ IT ของบ. ตัวเอง ให้ใช้งานได้จริง อาจจะลองจ้างคนมาเขียนแล้วไม่ถูกใจ ไม่ตรงตามความต้องการ จึงอยากทำเอง ซึ่ง ถ้าคุณเรียนกับเราแล้ว จะรู้ว่าทำโปรแกรมเองไม่ยากอย่างที่คิด นอกจากนี้ ยังมีข้อดีกว่าจ้างคน มาเขียนคือ สามารถปรับปรุงต่อยอดได้เองในอนาคต อาจจะทำ Website ของตัวเอง ที่ link กับ database ของการขายหน้าร้าน ของระบบจัดการลูกค้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 085 350 7540
หรือทาง EMAIL: INFO@EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR.COM NTPRINTF@GMAIL.COM
http://www.EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR.COM

#4 By EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR.COM (58.9.34.217) on 2010-05-19 21:21

ขอบคุณน่ะค่ะ สุดยอดเลย

ชอบได้เยอะ มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#3 By มุก เด็กอาชีวะ (113.53.71.135) on 2010-02-22 09:47

ขอบคุงคร้าbig smile

#2 By เสร่อ (222.123.51.182) on 2010-02-05 22:39

มันงงๆๆอ่ะ

เหมือนมะค่อยตรงนะ

มะเข้าจัยเลย

#1 By คนฉลาดน้อย (203.158.205.32) on 2010-01-19 15:13